disclaimer

Pieter Spruyt Ontwerpburo Binnendingen Maastricht

 

Algemene voorwaarden

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14626380

BTW nummer 0898.90.942.B01

 

Alle rechten betreffende het ontwerp blijven eigendom van Ontwerpburo Pieter Spruyt

 

1. Alle goederen worden gefactureerd volgens de voorwaarden en prijzen geldend op het ogenblik van bestelling.

Wij behouden ons echter het recht voor om wijzigingen in de prijzen, waartegen wij goederen van derden betrekken en door valutawijzigingen verhoogde kostprijzen, door te berekenen aan onze afnemers.

2. Alle offertes en door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Geoffreerde gepubliceerde prijzen en kortingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

3. Door ons opgegeven levertijden, al zullen deze zoveel mogelijk worden aangehouden, zullen nimmer bindend zijn en overschrijding daarvan kan geen grond opleveren voor annulering of schadevergoeding.

4. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende kleuren, maten en afwerking, gelden als bij benadering.Al onze modellen en ontwerpen, of de details hiervan, blijven te allen tijde ons eigendom.

5. Voor schade veroorzaakt door staking, importbelemmering, transportmoeilijkheden of fabricage vertragingen en andere overmachten, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.

6. Schade (breuk e.d.) veroorzaakt tijdens transport is voor rekening van de koper. Breuk wordt niet vergoed. Zendingen kunnen op verzoek van de koper voor diens rekening verzekerd worden.

7. Retourzendingen zonder voorafgaande advisering en anders dan gemotiveerde reclames, zijn niet toegestaan. Deze reclames moeten uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen kenbaar gemaakt worden, met opgave van factuur nummer en factuurdatum, en in originele verpakking na akkoord van ons retour gezonden worden. Betalingsuitstel wegens genoemd is niet toegestaan.

8. Aan onze afnemers wordt onder rembours geleverd, tenzij anders op de factuur is overeengekomen.
9.Indien niet onder rembours geleverd, dient de betaling te geschieden uiterlijk acht dagen na factuurdatum.

10. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt rente in rekening gebracht. Indien het aan een
afnemer geleende krediet naar ons oordeel te hoog wordt, kan betaling worden verlangd alvorens nieuwe opdrachten worden uitgevoerd.

11. Wanneer na de gestelde termijn, zonder geldende redenen niet aan onze betalingscondities is voldaan, behouden wij ons het recht voor op andere wijze betaling te verkrijgen, onder voorbehoud van alle rechten en kosten die daar aan zijn verbonden. Indien de afnemer in gebreke blijft, zijn betalingsverplichtingen na te komen en wij ons genoodzaakt zien de hulp van derden in te roepen, is de afnemer ver plicht de aan de incassering  verbonden kosten, waaronder ook valt te verstaan de incassoprovisie zowel in- als buitenrechten, te vergoeden ongeacht de wettelijke gerechts kosten, waarin de afnemer mocht worden veroordeeld, of rechtens verschuldigd  mocht zijn.

12. De goede werking van de geleverde goederen wordt gegarandeerd, fabricagefouten zullen worden hersteld, echter met dien verstande dat wij nimmer aansprakelijk zullen zijn
voor schade voortvloeiend uit gebreken der artikelen of uit niet voldoen aan de in het desbetreffende land gestelde veiligheidsvoorwaarden.

13. Opdrachten worden in uitvoering genomen na ontvangst van een schriftelijk order of na retournering van een door opdrachtgever voor accoord getekend duplikaat van onze orderbevestiging.
In uitvoering genomen opdrachten kunnen alleen met onze toestemming worden geannuleerd.

14. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, zo lang niet de desbetreffende
koopsommen geheel zijn voldaan.

15. In geval van geschillen is uitsluitend de rechtbank te
Maastricht bevoegd.

16. Door het geven van een opdracht heeft de besteller alle bovenstaande voorwaarden erkend.

MAASTRICHT 14.6.1988
P.W.M. Spruyt